Seniorzy
UTW
Uprzejmie informujemy, że spotkania Słuchaczy UTW-SP zostaną wznowione od września 2020r. O szczegółach poinformujemy Panstwa w sierpniu.


II Semestr UTW-SP 2019/2020

Przydatne dla S�uchaczy:

Bal karnawa�owy - 20.02.2020, godz. 16.00-21.00, restauracja "D�bska", wp�aty 55,00 z� od osoby po wyk�adach.

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 15.02.2020, zbi�rka godz. 9.10, przystanek ko�o Sanktuarium, autobus nr 79

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 29.02.2020, zbi�rka godz. 9.10 na przystanku linii 84 przy p�tli Osiedle Bukowe.




Zapraszamy S�uchaczy na pierwszy wyk�ad, kt�ry odb�dzie si� 23 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w klubie "D�b", ul. Rydla 93.

Informujemy, �e op�ata za semestr II wynosi 60,00 z�.
Wp�aty przyjmuje biuro w klubie "D�b".



Inauguracja Roku Akademickiego UTW-SP 2019/20

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej "Prawobrze�e" serdecznie zaprasza S�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyst� Inauguracj� Roku Akademickiego 2019/20, kt�ra odb�dzie si� 12 wrze�nia o godzinie 16.00 w klubie "D�b" przy ul. Rydla 93.
Informujemy, �e od 27 sierpnia w klubie "D�b"prowadzone s� zapisy na I semestr 2019/20 UTW-SP Zapisy oraz op�ata semestru dotycz� r�wnie� S�uchaczy z II Roku Akademickiego 2018/19. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.
Zapisy:
Klub "D�b", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622

Zapraszamy!


Klauzula informacyjna - RODO


****************************************************************************************************

II SEMESTR 2018/2019

Zapraszamy S�uchaczy UTW-SP na pierwszy wyk�ad II semestru 2018/2019, kt�ry odb�dzie si� 24 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w klubie "D�b", ul. Rydla 93.
Po wyk�adzie b�d� rozdawane harmonogramy zaj��.
Od 31 stycznia w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91 A, b�d� prowadzone zapisy na warsztaty.

Serdecznie zapraszamy S�uchaczy UTW-SP na Bal Karnawa�owy, kt�ry odb�dzie si� w Restauracji "D�bska" 19 lutego 2019 r. w godz. 16.00-21.00
Przyjmujemy r�wnie� zapisy i op�aty za II semestr UTW-SP 2018/2019.
Op�aty przyjmowane s�:
w klubie "D�b", w godz. 10.00-19.00

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże

1 Postanowienia ogólne


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże, nazywany dalej UTW-SP funkcjonuje w ramach Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie, zwanej dalej Fundacją, na podstawie Statutu Fundacji i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Patronat naukowy nad UTW-SP sprawuje Rada Programowa.
3. Całokształtem działalności UTW-SP kieruje Zarząd Fundacji, a kontrolę nad jego działalnością Rada Fundacji.
4. Na zewnątrz UTW SP reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji lub Kierownik UTW-SP.

2 Cele i zakres działania UTW SP


1. UTW-SP prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Zajęcia UTW-SP mają zapewnić:
 • pozytywny wpływ na jakość życia słuchaczy,
 • aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy UTW-SP,
 • prowadzenie edukacji w różnych dziadzinach nauki,
 • aktywizację społeczną osób starszych,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności słuchaczy,
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
3. Program i metody pracy UTW-SP nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
4. Program edukacyjny UTW-SP obejmuje wiedzę z zakresu nauk:
 • humanistycznych,
 • medycznych i profilaktyki zdrowia,
 • przyrodniczych,
 • społecznych.
5. Nauka w ramach UTW-SP odbywa się w cyklu semestralnym i trwa jeden semestr.

3 Organy UTW - SP


1. W ramach UTW-SP funkcjonują:
 • Rada Programowo-Organizacyjna,
 • Kierownik UTW-SP,
 • Samorząd Słuchaczy UTW-SP.
2. Za poziom dydaktyczny UTW-SP odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Radą, oraz Kierownik UTW-SP.
3. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes Zarządu Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie ,
2) Kierownik UTW-SP,
3) Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW-SP,
4) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy UTW-SP,
5) Sekretarz Samorządu Słuchaczy UTW-SP
6) przedstawiciele uczelni patronackich lub władz samorządowych
4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków
Rady. Decyzje Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje Kierownik UTW-SP
i Przewodniczący Samorządu UTW-SP.
5. Radzie przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.
6. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika
UTW-SP lub Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy.
7. Do zadań Rady należy;
1) ustalenie ogólnych kierunków działań UTW-SP,
2) określenie tematyki zajęć organizowanych w UTW-SP,
3) określenie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW-SP.
8. Do obowiązków Kierownika UTW-SP należy:
1) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością UTW-SP,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW-SP,
3) współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach związanych z działalnością UTW-SP,
4) reprezentowanie UTW-SP na zewnątrz,
5) przekazanie słuchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zajęć,
6) zbieranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych w sprawie jakości przeprowadzonych zajęć,
7) interweniowanie w przypadku nieporozumień powstających pomiędzy słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia.
9. Kierownika UTW-SP powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie.
10. Samorząd Słuchaczy UTW-SP powołują sami słuchacze na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy,
nie pózniej niż w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu zajęć spośród zgłoszonych kandydatur w
głosowaniu powszechnym.
11. W skład Samorządu Słuchaczy UTW-SP wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Sekretarz,
 • co najmniej dwóch członków.
12. Samorząd Słuchaczy UTW-SP działa w oparciu o Regulamin.
13. Do zadań Samorządu Słuchaczy UTW-SP należy:
1) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy,
2) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,
3) podejmowanie działań ułatwiających realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych
i integracyjnych inicjatyw słuchaczy.

4 Organizacja działalności dydaktycznej UTW - SP

1. Nauka w ramach UTW-SP odbywa się w zamkniętym cyklu edukacyjnym trwającym jeden
semestr.
2. Rada Programowo-Organizacyjna opracowuje i zatwierdza programy edukacyjne na każdy
semestr.
3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o semestralne programy edukacyjne w formie:
 • wykładów,
 • seminariów, warsztatów, lektoratów,
 • uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
 • innych form zajęć grupowych.

5 Słuchacze UTW - SP


1. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest osiągnięcie wieku 60 lat oraz zameldowanie na Prawobrzeżu Szczecina.
2. Słuchaczy obowiązuje wpis na każdy kolejny semestr zajęć.
3. Okres bycia słuchaczem UTW-SP jest nieograniczony.
4. Słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w co najmniej trzech wykładach otwartych w 
semestrze oraz dbania o godność i dobre imię UTW-SP.
5. Słuchacze wybierają spośród siebie Samorząd Słuchaczy na Ogólnym Spotkaniu Słuchaczy UTW-SP w ciągu pierwszego miesiąca trwania semestru zajęć.
6. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) nieusprawiedliwionej całkowitej nieobecności na wykładach otwartych w semestrze.
7. Skreślenia dokonuje Kierownik UTW-SP po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

6 Opłaty UTW SP


1. Udział w zajęciach UTW-SP jest odpłatny.
2. Wysokość opłaty ogólnej za jeden semestr zajęć wynosi 60 zł.
3. Zajęcia inne niż wykłady mogą być dodatkowo odpłatne.
4. Zmiana wysokości opłat jest ustalana przez Zarząd Fundacji.
5. Opłaty można wpłacać osobiście w sekretariacie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie .
6. Fundacja nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz nie był obecny.

7 Postanowienia końcowe


1. Status słuchacza UTW-SP nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
2. Zarówno przyjęcie jak i skreślenie z listy słuchaczy UTW-SP nie jest decyzją w rozumieniu
prawa administracyjnego.
3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji Kultury i Aktywności
Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie i obowiązuje od 01.01.2020 r.

Szczecin, 01.01.2020r.



-----------------------------------------------------------------

I SEMESTR 2018/19

PROGRAM ZAJ��

WYK�ADY
Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93 Szczecin


1.„Godno�� w staro�ci” WYK�AD INAUGURACYJNY - dr hab. Beata Bugajska, prof. US 13.09.2018r. 16.00

2. "Rynek pracy w Polsce i w zachodniopomorskim" - prof. Ewa Mazur-Wierzbicka, US 27.09.2018r. 17.00

3. "Jak funkcjonuje polityka spo�eczna, czyli o poziomach dzia�a� zapobiegawczych" - dr Aleksandra Sander, Uniwersytet Szczeci�ski 04.10.2018r. 17.00

4. „ Aktywizacja zawodowa os�b starszych…” - om�wienie wynik�w bada� prof. Wanda Skoczylas i drhab. Wojciech Jarecki, prof. US 11.10.2018r. 17.00

5. "Niedos�uch jako choroba XXI wieku" - mgr Katarzyna Kap�an - Zam�ska 18.10.2018r. 17.00

6. „O szczepieniach, grypie i boleriozie” -(wyk�ad wyjazdowy na Uniwersytecie Szczeci�skim na zapisy – autokar przy „Z�tku”) 25.10.2018r. 11.00-14.30

7. "Bajka dla doros�ych, czyli opera "Orfeusz" Claudia Monteverdiego" - dr Andrzej W�torski 25.10.2018r. 17.00

8. „Emocje: r�nice i podobie�stwa w emocjonalno�ci kobiet i m�czyzn”- dr hab. Celina Timoszyk – Tomczak, Uniwersytet Szczeci�ski 08.11.2018r. 17.00

9. „Aktywno�� fizyczna, rola i jej znaczenie” - dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Wydzia� Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (plus pokaz �wicze� – termin w cz�ci warsztaty) 22.11.2018r. 17.00

10. „Fenomen Stanis�awa Grzesiuka – na przek�r losowi” – prof. dr hab. Jacek Rudnicki 06.12.2018r. 17.00


WYDARZENIA KULTURALNE

1.„Ania z Zielonego Wzg�rza” – (cena bilet�w – 25 z�) 30.09.2018r. 17.00 Teatr Wsp�czesny

2.Regionalne Dni Seniora – wiele atrakcji, program: targi60plus.pl/dla-odwiedzaj�cych
„�PIEWAJ�CE FORTEPIANY – koncertowo i z humorem”Czes�aw MAJEWSKI & Janusz TYLMAN
6 pa�dziernika 10.00 - 18.00
7 pa�dziernika 10.00 - 15.00
ZUT al. Piast�w 49

3. „Kolacja dla g�upca” – (cena bilet�w - 45 z�) 28.10.2018r. 19.00 Teatr Polski

4. „Dumka o ojczy�nie” – Grupa teatralna ARA Melpomena 10.11.2018r. 18.00 Klub Os. „D�b” ul. Rydla 93

5. „Okna wspomnie�” – Teatr S�owa Proscenium przy Studiu Teatr 15.11.2018r. 17.00 Klub Os. „D�b” ul. Rydla 93

W zale�no�ci od zainteresowania s�uchaczy UTW-SP b�d� organizowane inne wyj�cia. Og�oszenia po wyk�adach wrzesie�/pa�dziernik.


WARSZTATY

1.Warsztat dobrej komunikacji pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej” - mgr Ewa �abieniec, 8, 15, 22 pa�dziernika 10.00 – 12.30 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

2. Trening kreatywno�ci z psychologicznego cyklu „ROZW�J” – mgr Ewa �abieniec, doradca personalny, coach
15, 22 pa�dziernika I GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia”
ul. R�owa 17
12, 19 listopada II GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

3.Spotkania filozoficzno – literackie „Sztuka �ycia wg Szekspira” - mgr Ewa �abieniec – na podst. utwor�w pt. „Kr�l Lear” i „Poskromienie z�o�nicy” 12 i 19 listopada 10.00 – 12.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

4. Klub Dyskusyjny „Filmy dla dojrza�ych” – mgr Helena Borlik – Salcewicz, ��dzka Szko�a Filmowa 3 pa�dziernika, 7 listopada, 5 grudnia 11.00 – 14.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

5. Klub Dobrej Ksi��ki „Warto przeczyta�” – mgr Anna Imbiorowicz, bibliotekoznawca i polonistka 5 pa�dziernika
9 listopada 7 grudnia 9.00 – 10.30 „Talenciarnia” ul. R�owa 17

6. Warsztat muzykologii „Opowie�ci teatru muzycznego” - Co si� Szekspirowi nie �ni�o… dr Andrzej W�torski - N�dza materialna i duchowe bogactwo… Klub „D�b” ul. Rydla 93 godz. 12.00 – 13.30
16 pa�dziernika I GRUPA
13 listopada II GRUPA

7. Warsztat z zakresu dietetyki „Jedzenie, zdrowie emocje” – mgr Anna Grzechowiak, dietetyczka 26 pa�dziernika 10.00 – 12.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

8. Warsztat z zakresu psychokardiologii „Aby serce by�o zdrowe i szcz�liwe” – dr Agnieszka Flis – Plewik, kardiolog, terapeuta integralny, coach 13 i 27 listopada 13.00 – 15.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

9. Pokaz praktycznych �wicze� usprawniaj�cych dla senior�w – dr hab. Katarzyna Kotarska 23 listopada 10.00 – 11.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

10. Warsztaty Sztuka tworzenia „Kreatywny recykling” – instruktorka Bo�ena �d�a�ska 8, 22 pa�dziernika, 5, 12, 26 listopada, 3 grudnia 11.00 – 13.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

11. Warsztaty artystyczne „Decoupage designe” – instruktorka Krystyna Prokopowicz 2, 16 pa�dziernika, 20 listopada 10.00 – 12.00 Klub „D�b” ul. Rydla 93

12. Trening pami�ci i funkcji poznawczych metod� Instrumental Enrichment – odp�atno�� - 20 z� za spotkanie co tydzie� (kurs trwa 2,5 miesi�ca)
Wtorki
od 9 pa�dziernika 10 .00- 12.00 „Talenciarnia” ul. R�owa 17
NOTATKI
Zapisy na warsztaty w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a, tel. 91 463 17 44. Informacjeog�lne w sekretariacie Klubu „D�b”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22

KONIEC PROGRAMU



Fundacja Kultury, Sportu i Aktywno�ci Lokalnej „Prawobrze�e” serdecznie zaprasza S�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyst� Inauguracj� Roku Akademickiego 2018/19, kt�ra odb�dzie si� 13 wrze�nia o godzinie 16.00 w klubie „D�b” przy ul. Rydla 93.
Informujemy, �e od 27 sierpnia w klubie "D�b" oraz w biurze Fundacji prowadzone s� zapisy na I semestr 2018/19 UTW-SP Zapisy oraz op�ata semestru dotycz� r�wnie� S�uchaczy z I Roku Akademickiego 2017/18. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.
Zapisy:
Klub "D�b", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622
Biuro Fundacji, ul. Seledynowa 91 a; tel. 91 4631 744
Zapraszamy!


Uwaga!
Zapisy na I semestr UTW-SP zaczynaj� si� 27 sierpnia 2018 r. Aby dokona� formalno�ci zapraszamy do klubu "D�b" przy ul. Rydla 93.






**************************************************************************************************
II SEMESTR
2017/18
Program zaj�� Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrze�e

Wyk�ady

1. „�miech i u�miech w �yciu codziennym” - dr Lidia Marek (US) 25.01.2018r.

2. „Bycza krew i cyga�skie wr�by, czyli opera Carmen Georgesa Bizeta” - dr Andrzej W�torski 8.02.2018r

3. „Prawie wiosenne spotkania z gentryfikacj�” - dr Miko�aj Iwa�ski Akademia Sztuki 22.02.2018r.

4. „Czy jest mo�liwa profilaktyka choroby Altzheimera?” - prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski PUM 01.03.2018r.

5. „Kryzys psychologiczny: �r�d�a i konsekwencje”- prof. dr hab. Zdzis�aw Kroplewski US 15.03.2018r.

6. „ Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” - mgr in�. S�awomir Madej Przewodnik PTTK 29.03.2018r.

7. „Konflikty w �yciu spo�ecznym, rodzinnym i zawodowym” - dr Rafa� Iwa�ski US 12.04.2018 r.

8. „Z dziej�w Pomorza Zachodniego” - dr hab. Rados�aw Skrycki prof. US 26.04.2018r.

9. „Rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce”- mgr in�. S�awomir Madej Przewodnik PTTK 10. 05.2018r.

10. „Wspieranie zdrowia sztuk�” - prof. dr n. med. Jacek Rudnicki PUM 24.05.2018r.

11. „Jak funkcjonuje profilaktyka spo�eczna, czyli o poziomach dzia�a� zapobiegawczych” dr Aleksandra Sander US 7.06.2018r.

12. „Rola senior�w w mi�dzypokoleniowym przekazie kulturowym” - dr Wioleta Bryniewicz US 14.06.2018r.

13. „Czas jako �r�d�o rado�ci” - dr hab. Beata Bugajska prof. US 21.06.2018r.

Miejsce: Klub D�b", ul. Rydla 93
Godzina: 17.00

Warsztaty rozwojowe

1. Spotkania filozoficzno – literackie, pt. „Sztuka �ycia wed�ug Szekspira” na podst. dzie�: „Hamlet”, Kupiec wenecki”, „Burza”, „Makbet”- mgr Ewa �abieniec (trener interpersonalny, coach)
GRUPA I - 5 i 19 lutego
GRUPA II - 9 i 23 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.30
Miejsce: Klub m�odzie�owy „Talenciarnia” ul. R�owa 17

2. „Opowie�ci teatru muzycznego” – dr Andrzej W�torski Spotkanie pt. „Figaro tu, Figaro tam” – opera „Cyrulik Sewilski”, Spotkanie pt. „Jak m�ci si� nietoperz” – opera „Zemsta Nietoperza”
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II 11 kwietnia
Godz. 12.00 – 14.00
Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93

3. O pokonywaniu barier poznawania pt. „Odkrywanie �wiata ciszy i ciemno�ci” - mgr Monika Skotnicka i mgr Piotr Pawlak - Instruktorzy orientacji przestrzennej i  lokomocji
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II - 11 kwietnia
Godz. 15.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak” ul. Seledynowa 75 a 

4. Warsztat z zakresu dietetyki pt. „Jedzenie, zdrowie, emocje” – dietetyk mgr Anna Grzechowiak
GRUPA I - 23 marca
GRUPA II - 20 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91 a

5. Warsztat z zakresu psychokardiologii, pt. „Aby serce by�o zdrowe i szcz�liwe” - lekarz, Agnieszka Flis-Plewik, specjalista kardiolog, coach
GRUPA I - 26 kwietnia i 10 maja
GRUPA II - 24 maja i 7 czerwca
Godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

6. Warsztat komunikacji pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej” - mgr Ewa �abieniec, trener interpersonalny, coach
JEDNA GRUPA - 7, 14, 21 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia” ul. R�owa 17

7. Warsztat rozwojowy pt. „Nurtem i meandrami rzeki mojego �ycia” - mgr Wioleta Smykowska, psychoterapeutka, trener rozwoju osobistego
JEDNA GRUPA - 3,4,5 lipca
Godz. 10.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „D�b” ul. Rydla 93

8. Trening pami�ci i funkcji poznawczych metod� Instrumental Enrichment 10 spotka� (1 x tydzie�) po 2h - mgr Agnieszka Hartung, pedagog, terapeuta Terapii Poznawczej i Integracji Sensorycznej
JEDNA GRUPA - 6,13, 20,27 marca 3,10,17,24 kwietnia 8,10 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia”ul. R�owa 17


Wyj�cia kulturalne

1. „Wariacje Tischnerowskie” – Ks. Tischner, jego g�rale i filozofia w re�. Artura Wi�cka 09.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

2. „Przedstawienie Hamleta we wsi G�ucha”- komedia Ivo Bresana w re�. Tomasza Obary 15.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

3. „Pijacy” - komedia Bohomolca w re�. Artura Wi�cka 22.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

4. Koncert symfoniczny „Dariescu gra Rachmaninowa” - orkiestra Filharmonii Szczeci�skiej 06.04.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia

5. Alfred Schnittke „Filmowa suita” 11.05.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia


Sekcja przyrodniczo - krajoznawcza

Grup� mi�o�nik�w przyrody i spacer�w w dobrym towarzystwie poprowadzi S�awomir Madej, przewodnik PTTK II st.
Odb�dzie si� 8 rajd�w po Puszczy Bukowej i innych terenach w okolicach Szczecina. Terminy kolejnych rajd�w ustali z przewodnikiem grupa uczestnik�w (od kwietnia do wrze�nia).
I rajd 6 kwietnia, zbi�rka godz. 10.00 przy Dworcu PKP w Zdrojach

Informujemy, �e w dniach 15-25 stycznia w klubie "D�b" oraz w biurze Fundacji b�d� prowadzone zapisy na II i III semestr UTW. Zapisy dotycz� r�wnie� S�uchaczy I semestru. Osoby nowe prosimy o wype�nienie deklaracji, 2 zdj�cia oraz op�acenie semestru.

I SEMESTR 2017/18
PROGRAM ZAJ�� UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – SZCZECIN PRAWOBRZE�E

Wyk�ady
1. 28.09.17 godz. 16.00
„Sztuka �ycia – ku geragogice odwagi” - dr Beata Bugajska (US)
2. 12.10.17 godz. 17.00
"Relacja lekarz-pacjent i jej wp�yw na pomy�lno�� leczenia" - dr Artur Kotwas (PUM)
3. 26.10.17 godz. 17.00
"Inteligencja emocjonalna - jak zarz�dza� emocjami na etapie p�nej doros�o�ci - refleksje psychoterapeuty" - dr Grazyna Kowalczyk (US)
4. 09.11.17 godz. 17.00
"Smiech i jego znaczenie w �yciu" - dr Lidia Marek (US)
5. 23.11.17 godz. 17.00
"Bankowo�� on-line. Seniorzy i studenci" - dr hab. Ewa Fr�ckiewicz (US)
6. 07.12.17 godz. 17.00
"Wzrost gospodarczy w perspektywie starzej�cego si� spo�ecze�stwa" - dr Rafa� Iwa�ski (US)
Miejsce: Klub Osiedlowy D�b", ul. Rydla 93

Warsztaty rozwojowe
I. Cykl trzech spotka� pt. „O rozmowie mi�dzypokoleniowej – dobra komunikacja na co dzie�”. Prowadz�ca - mgr Ewa �abieniec (trener interpersonalny, coach).
1. 10.10. 17 godz. 11.00-13.00
2. 17.10. 17 godz. 11.00-13.00
3. 24.10. 17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
II. Cykl dw�ch spotka� filozoficzno – literackich
pt.„Sztuka �ycia wed�ug Szekspira” – prow. Ewa �abieniec
1. 14.11.17 godz. 11.00-13.00
2. 21.11.17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
III. Spotkania z tradycj� pt. „Sztuka parzenia kawy i herbaty” – prowadz�ca Barbara Milewska, w�a�cicielka herbaciarni "Fanaberia" w Szczecinie
1. I Grupa 20.10.17 godz. 16.00-18.00
2. II Grupa 17.11.17 godz. 16.00-18.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „D�b”, ul. Rydla 93
IV. Cykl trzech spotka� pt. „Po�piewaj mi mamo, po�piewaj mi tato” – edycja dla babci i dziadka – prow. instruktor z Pa�stwowej szko�y Muzycznej I stopnia
1. 06.11.17 godz. 10.00-12.00
2. 13.11.17 godz. 10.00-12.00
3. 20.11.17 godz. 10.00-12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak”, ul. Seledynowa 75a

Wyj�cia kulturalne
1. 10.12.17 - Teatr Polski godz. 16.00, „Przyjazne dusze” komedia Pam Valentine
2. 19.12.17 - Teatr Polski godz. 19.00, „Kobieta, kt�ra ugotowa�a m�a” – komedia Debbie Issit
3. 26.11.17 godz. 18.00, Opera na Zamku
"Dokr�canie �ruby" - opera Benjamina Brittena
4. 05.12.17, Filharmonia
"PIOUN - Nuty odzyskane" - koncert, poszukiwanie to�samo�ci kulturalnej Szczecina

Samorz�d S�uchaczy
I spotkanie os�b zainteresowanych w��czeniem si� w dzia�ania organizacyjne UTW-SP – powo�anie Samorz�du s�uchaczy UTW-SP 17.10.17 godz. 13.30-15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a

Informacje szczeg�owe w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a tel. 91 463 17 44 oraz w sekretariacie Klubu „D�b”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22