Seniorzy
UTW - Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.
Zajęcia UTW-SP mają zapewnić: pozytywny wpływ na jakość życia słuchaczy, aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy UTW-SP, prowadzenie edukacji w różnych dziadzinach nauki, aktywizację społeczną osób starszych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności słuchaczy, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych, rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

Program i metody pracy UTW-SP nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. Program edukacyjny UTW-SP obejmuje wiedzę z zakresu nauk: humanistycznych, medycznych i profilaktyki zdrowia, przyrodniczych, społecznych.

Trwają zapisy na II semestr roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szczecin-Prawobrzeże. Słuchaczem UTW może zostać osoba, która ukończyła 60 lat i więcej, złoży deklarację członkowską wraz z 2 zdjęciami i opłaci 60 zł składki za każdy semestr roku akademickiego. II semestr trwa od marca do czerwca 2022 r. Słuchacz po zapoznaniu się z regulaminem otrzymuje legitymację UTW z potwierdzoną ważnością na dany rok akademicki i indeks. Legitymacja uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW- SP oraz do zniżek opłat za niektóre zajęcia dodatkowe w ramach UTW-SP.
Zapraszamy seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje - każdy znajdzie z pewnością coś ciekawego dla siebie.
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy.
Uroczystość inauguracyjna odbędzie się w dniu 3 marca (czwartek) 2022 r. o godz. 17.00 w Klubie Osiedlowym „Dąb”. Wykład wygłosi prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki (PUM), a jego tematem będzie: „Czy warto się szczepić? – współczesne techniki produkcji szczepionek”. Po wykładzie odbędą się zapisy na warsztaty.
W marcu odbędą się następujące wykłady:
10 maca o godz. 17 „Psychosomatyka w chorobach układu krążenia”
17 marca o godz. 17 „Czy warto się ubezpieczać? W czym ubezpieczenie może nam pomóc?”
24 marca o godz. 17 „Duński przepis na szczęśliwe dzieciństwo”
31 marca o godz. 17 „Jak bezpiecznie i korzystnie oszczędzać?”.
Wszystkie wykłady odbędą się w klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93.

Przykładowa tematyka kolejnych wykładów: „Odkrywanie zagadek kosmosu”, „Śmiech to zdrowie – rola śmiechu w życiu człowieka”, „Konopnicka – portret nieoczywisty”. Można będzie też wziąć udział w warsztatach, np. warsztacie komunikacji „Senior i Junior - jak znaleźć wspólny język?", treningu uważności i redukcji stresu „uWażny Senior” lub warsztacie artystycznym czerpania papieru „Zrób to sam!”. To tylko niektóre propozycje zajęć, więcej informacji można uzyskać w biurze Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” przy ul .Seledynowej 91a, tel. 91 463 17 44, klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93, tel. 91 4646 622 i na stronie prawobrzeze.org.pl.

Program współfinansowany ze środków Miasta Szczecin

Spotkania słuchaczy UTW-SP zostały wznowione od czerwca 2021 r. Obecny semestr będzie trwał do końca grudnia 2021 r.

*****************************************
Serdecznie zapraszamy słuchaczy na pierwszy powakacyjny wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku już w CZWARTEK 2 WRZEŚNIA 2021 r. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Klubu „Dąb”.
Interesujący wykład pt. „Muzyka, technika i nowy świat - ekranizacja musicali w XXI wieku (Upiór w operze, Chicago, Nędznicy)” przedstawi studentom znawca tematu i wspaniały mówca dr Andrzej Wątorski.

Kolejny wykład już 9 września (z dr. nauk med. Arturem Mościbrodą)

Po wykładzie prowadzone będą zapisy na zajęcia w formie warsztatów.
Studenci otrzymają plany zajęć na najbliższy semestr.

Aby zapisać się na zajęcia UTW należy uiścić opłatę 60 zł za semestr (VI-XII). Chętni studenci UTW proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć – do legitymacji studenckiej i indeksu. Zapisy w Klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93.
Więcej informacji – tel. 690 883 093.


Zajęcia częściowo współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania „Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina”.

********************************************

Rozpoczynamy wykładami z cyklu
„Studium sztuki, filozofii i medycyny”, które wygłosi prof. dr Jacek Rudnicki
w dniach 17 i 24 czerwca o godz.17.
Miejsce spotkań: Klub "Dąb", ul. Rydla 93.

Słuchaczom UTW zaproponujemy w ramach Letniej Szkoły Seniora zajęcia z dziedzin takich jak m. in. ogrodnictwo, kynologia, oceanografia, turystyka, sport, zdrowe żywienie prowadzone przez specjalistów w warunkach uczelnianych pracowni i w plenerach.
Przewidziane są także wycieczki, film, poczęstunki i inne atrakcje. Letnia Szkoła Seniora działa we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

PLAN ZAJĘĆ I WYCIECZEK:
1. KYNOLOGIA (dogoterapia, pokazy psów, fizjoterapia zwierząt domowych).
ul. Klemensa Janickiego 32
Terminy zajęć wkrótce.
2. ZWIERZĘTARNIA (pokaz zwierząt gospodarskich, analiza tkanek)
1 lipca, godz. 9:30
ul. Niemierzyńska (naprzeciwko Technoparku)
3. WYCIECZKA PO SZCZECINIE z przewodnikiem
9 lipca, godz. 10:00
Bulwary Szczecińskie, Urząd Celny
4. PAKIET 1 (zajęcia z ekonomii, architektury wnętrz oraz kreowania wizerunku)
31 sierpnia, godz. 9-14
ul. Jagiellońska 20-21
5. FILM "RZEŹBIARZ Z KAMERĄ"
3 września, godz. 12
Klub 13 Muz
6. STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU (ergometr wioślarski, zdrowy kręgosłup, nordic walking, zajęcia ogólnorozwojowe-sportowe)
14 września, godz. 10 (łącznie 4 zajęcia)
ul. Tenisowa 33
7. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA (zajęcia plenerowe z roślinami wodnymi)
16 września, godz. 12- gr. 4.3; godz. 13- gr. 4.4
Polana Bagienna Olszyna (jezioro Głębokie)
8. PAKIET 2 (chemia miłości, bioterroryzm, czy życie wieczne jest możliwe, senior wykluczony, senior w sieci)
28 września, godz. 9-14
ul. Jagiellońska 20-21
9. OCEANARIUM MIĘDZYZDROJE
gwarantowany transport i poczęstunek
12 października, godzina odjazdu do ustalenia

Więcej informacji oraz zapisy w klubie "Dąb" lub pod numerem telefonu 91 46 31 744 lub 91 46 26 622

Wraz z Fundacją IT Fundacja także pragnie zorganizować zajęcia informatyczne dla słuchaczy UTW, pragnących poznać lub udoskonalić umiejętności posługiwania się najnowszą technologią komputerową i telefonią komórkową.

Program UTW na miesiące wrzesień-grudzień 2021 dostępny będzie w sierpniu br.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, a także osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi naszej ustawicznej uczelni, proszeni są o dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 60 zł za semestr w sekretariacie Klubu Osiedlowego „Dąb”, tel. 914626-622.

**************************************************

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże

1 Postanowienia ogólne


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże, nazywany dalej UTW-SP funkcjonuje w ramach Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie, zwanej dalej Fundacją, na podstawie Statutu Fundacji i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Patronat naukowy nad UTW-SP sprawuje Rada Programowa.
3. Całokształtem działalności UTW-SP kieruje Zarząd Fundacji, a kontrolę nad jego działalnością Rada Fundacji.
4. Na zewnątrz UTW SP reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji lub Kierownik UTW-SP.

2 Cele i zakres działania UTW SP


1. UTW-SP prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Zajęcia UTW-SP mają zapewnić:
 • pozytywny wpływ na jakość życia słuchaczy,
 • aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy UTW-SP,
 • prowadzenie edukacji w różnych dziadzinach nauki,
 • aktywizację społeczną osób starszych,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności słuchaczy,
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
3. Program i metody pracy UTW-SP nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
4. Program edukacyjny UTW-SP obejmuje wiedzę z zakresu nauk:
 • humanistycznych,
 • medycznych i profilaktyki zdrowia,
 • przyrodniczych,
 • społecznych.
5. Nauka w ramach UTW-SP odbywa się w cyklu semestralnym i trwa jeden semestr.

3 Organy UTW - SP


1. W ramach UTW-SP funkcjonują:
 • Rada Programowo-Organizacyjna,
 • Kierownik UTW-SP,
 • Samorząd Słuchaczy UTW-SP.
2. Za poziom dydaktyczny UTW-SP odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Radą, oraz Kierownik UTW-SP.
3. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes Zarządu Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie ,
2) Kierownik UTW-SP,
3) Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW-SP,
4) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy UTW-SP,
5) Sekretarz Samorządu Słuchaczy UTW-SP
6) przedstawiciele uczelni patronackich lub władz samorządowych
4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków
Rady. Decyzje Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje Kierownik UTW-SP
i Przewodniczący Samorządu UTW-SP.
5. Radzie przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.
6. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika
UTW-SP lub Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy.
7. Do zadań Rady należy;
1) ustalenie ogólnych kierunków działań UTW-SP,
2) określenie tematyki zajęć organizowanych w UTW-SP,
3) określenie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW-SP.
8. Do obowiązków Kierownika UTW-SP należy:
1) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością UTW-SP,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW-SP,
3) współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach związanych z działalnością UTW-SP,
4) reprezentowanie UTW-SP na zewnątrz,
5) przekazanie słuchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zajęć,
6) zbieranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych w sprawie jakości przeprowadzonych zajęć,
7) interweniowanie w przypadku nieporozumień powstających pomiędzy słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia.
9. Kierownika UTW-SP powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie.
10. Samorząd Słuchaczy UTW-SP powołują sami słuchacze na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy,
nie później niż w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu zajęć spośród zgłoszonych kandydatur w
głosowaniu powszechnym.
11. W skład Samorządu Słuchaczy UTW-SP wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Sekretarz,
 • co najmniej dwóch członków.
12. Samorząd Słuchaczy UTW-SP działa w oparciu o Regulamin.
13. Do zadań Samorządu Słuchaczy UTW-SP należy:
1) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy,
2) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,
3) podejmowanie działań ułatwiających realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych
i integracyjnych inicjatyw słuchaczy.

4 Organizacja działalności dydaktycznej UTW - SP

1. Nauka w ramach UTW-SP odbywa się w zamkniętym cyklu edukacyjnym trwającym jeden
semestr.
2. Rada Programowo-Organizacyjna opracowuje i zatwierdza programy edukacyjne na każdy
semestr.
3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o semestralne programy edukacyjne w formie:
 • wykładów,
 • seminariów, warsztatów, lektoratów,
 • uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
 • innych form zajęć grupowych.

5 Słuchacze UTW - SP


1. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest osiągnięcie wieku 60 lat oraz zameldowanie na Prawobrzeżu Szczecina.
2. Słuchaczy obowiązuje wpis na każdy kolejny semestr zajęć.
3. Okres bycia słuchaczem UTW-SP jest nieograniczony.
4. Słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w co najmniej trzech wykładach otwartych w 
semestrze oraz dbania o godność i dobre imię UTW-SP.
5. Słuchacze wybierają spośród siebie Samorząd Słuchaczy na Ogólnym Spotkaniu Słuchaczy UTW-SP w ciągu pierwszego miesiąca trwania semestru zajęć.
6. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) nieusprawiedliwionej całkowitej nieobecności na wykładach otwartych w semestrze.
7. Skreślenia dokonuje Kierownik UTW-SP po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

6 Opłaty UTW SP


1. Udział w zajęciach UTW-SP jest odpłatny.
2. Wysokość opłaty ogólnej za jeden semestr zajęć wynosi 60 zł.
3. Zajęcia inne niż wykłady mogą być dodatkowo odpłatne.
4. Zmiana wysokości opłat jest ustalana przez Zarząd Fundacji.
5. Opłaty można wpłacać osobiście w sekretariacie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie .
6. Fundacja nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz nie był obecny.

7 Postanowienia końcowe


1. Status słuchacza UTW-SP nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
2. Zarówno przyjęcie jak i skreślenie z listy słuchaczy UTW-SP nie jest decyzją w rozumieniu
prawa administracyjnego.
3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji Kultury i Aktywności
Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie i obowiązuje od 01.01.2020 r.

Szczecin, 01.01.2020r.----------------------------------------------------------------------

II Semestr UTW-SP 2019/2020

Przydatne dla Słuchaczy:

Bal karnawałowy - 20.02.2020, godz. 16.00-21.00, restauracja "Dąbska", wpłaty 55,00 zł od osoby po wykładach.

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 15.02.2020, zbiórka godz. 9.10, przystanek koło Sanktuarium, autobus nr 79

Rajd pieszy po Puszczy Bukowej w dniu 29.02.2020, zbiórka godz. 9.10 na przystanku linii 84 przy pętli Osiedle Bukowe.
Zapraszamy Słuchaczy na pierwszy wykład, który odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w klubie "Dąb", ul. Rydla 93.

Informujemy, że opłata za semestr II wynosi 60,00 zł.
Wpłaty przyjmuje biuro w klubie "Dąb".Inauguracja Roku Akademickiego UTW-SP 2019/20

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" serdecznie zaprasza Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/20, która odbędzie się 12 września o godzinie 16.00 w klubie "Dąb" przy ul. Rydla 93.
Informujemy, że od 27 sierpnia w klubie "Dąb"prowadzone są zapisy na I semestr 2019/20 UTW-SP Zapisy oraz opłata semestru dotyczy również Słuchaczy z II Roku Akademickiego 2018/19. Osoby nowe prosimy o wypełnienie deklaracji, 2 zdjęcia oraz opłacenie semestru.
Zapisy:
Klub "Dąb", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622

Zapraszamy!


Klauzula informacyjna - RODO


*************************************************

II SEMESTR 2018/2019

Zapraszamy Słuchaczy UTW-SP na pierwszy wykład II semestru 2018/2019, który odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w klubie "Dąb", ul. Rydla 93.
Po wykładzie będą rozdawane harmonogramy zajęć.
Od 31 stycznia w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91 A, będą prowadzone zapisy na warsztaty.

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy UTW-SP na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w Restauracji "Dąbska" 19 lutego 2019 r. w godz. 16.00-21.00
Przyjmujemy również zapisy i opłaty za II semestr UTW-SP 2018/2019.
Opłaty przyjmowane są:
w klubie "Dąb", w godz. 10.00-19.00

I SEMESTR 2018/19

PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY
Klub Osiedlowy „Dąb” ul. Rydla 93 Szczecin


1.„Godność w starości” WYKŁAD INAUGURACYJNY - dr hab. Beata Bugajska, prof. US 13.09.2018r. 16.00

2. "Rynek pracy w Polsce i w zachodniopomorskim" - prof. Ewa Mazur-Wierzbicka, US 27.09.2018r. 17.00

3. "Jak funkcjonuje polityka społeczna, czyli o poziomach działań zapobiegawczych" - dr Aleksandra Sander, Uniwersytet Szczeciński 04.10.2018r. 17.00

4. „ Aktywizacja zawodowa osób starszych…” - omówienie wyników badań prof. Wanda Skoczylas i dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US 11.10.2018r. 17.00

5. "Niedosłuch jako choroba XXI wieku" - mgr Katarzyna Kap�an - Zam�ska 18.10.2018r. 17.00

6. „O szczepieniach, grypie i boleriozie” -(wykład wyjazdowy na Uniwersytecie Szczecińskim na zapisy – autokar przy „Zótku”) 25.10.2018r. 11.00-14.30

7. "Bajka dla dorosłych, czyli opera "Orfeusz" Claudia Monteverdiego" - dr Andrzej Wątorski 25.10.2018r. 17.00

8. „Emocje: rónice i podobieństwa w emocjonalności kobiet i męczyzn”- dr hab. Celina Timoszyk – Tomczak, Uniwersytet Szczeciński 08.11.2018r. 17.00

9. „Aktywność fizyczna, rola i jej znaczenie” - dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (plus pokaz ćwiczeń – termin w części warsztaty) 22.11.2018r. 17.00

10. „Fenomen Stanisława Grzesiuka – na przekór losowi” – prof. dr hab. Jacek Rudnicki 06.12.2018r. 17.00


WYDARZENIA KULTURALNE

1.„Ania z Zielonego Wzgórza” – (cena biletów – 25 zł) 30.09.2018r. 17.00 Teatr Współczesny

2.Regionalne Dni Seniora – wiele atrakcji, program: targi60plus.pl/dla-odwiedzających
„ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY – koncertowo i z humorem”Czesław MAJEWSKI & Janusz TYLMAN
6 października 10.00 - 18.00
7 października 10.00 - 15.00
ZUT al. Piastów 49

3. „Kolacja dla głupca” – (cena biletów - 45 zł) 28.10.2018r. 19.00 Teatr Polski

4. „Dumka o ojczyźnie” – Grupa teatralna ARA Melpomena 10.11.2018r. 18.00 Klub Os. „Dąb” ul. Rydla 93

5. „Okna wspomnień” – Teatr Słowa Proscenium przy Studiu Teatr 15.11.2018r. 17.00 Klub Os. „Dąb” ul. Rydla 93

W zależności od zainteresowania słuchaczy UTW-SP będą organizowane inne wyjścia. Ogłoszenia po wykładach wrzesień/październik


WARSZTATY

1.Warsztat dobrej komunikacji pt. „O rozmowie międzypokoleniowej” - mgr Ewa Łabieniec, 8, 15, 22 października 10.00 – 12.30 „Talenciarnia” ul. Różowa 17

2. Trening kreatywności z psychologicznego cyklu „ROZWÓJ” – mgr Ewa Łabieniec, doradca personalny, coach
15, 22 października I GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia”
ul. Różowa 17
12, 19 listopada II GRUPA 13.00 – 15.00 „Talenciarnia” ul. Różowa 17

3.Spotkania filozoficzno – literackie „Sztuka życia wg Szekspira” - mgr Ewa Łabieniec – na podst. utworów pt. „Król Lear” i „Poskromienie złośnicy” 12 i 19 listopada 10.00 – 12.00 „Talenciarnia” ul. Różowa 17

4. Klub Dyskusyjny „Filmy dla dojrzałych” – mgr Helena Borlik – Salcewicz, Łódzka Szkoła Filmowa 3 października, 7 listopada, 5 grudnia 11.00 – 14.00 „Talenciarnia” ul. Różowa 17

5. Klub Dobrej Książki „Warto przeczytać” – mgr Anna Imbiorowicz, bibliotekoznawca i polonistka 5 października
9 listopada 7 grudnia 9.00 – 10.30 „Talenciarnia” ul. Różowa 17

6. Warsztat muzykologii „Opowieści teatru muzycznego” - Co się Szekspirowi nie śniło… dr Andrzej Wątorski - Nędza materialna i duchowe bogactwo… Klub „Dąb” ul. Rydla 93 godz. 12.00 – 13.30
16 października I GRUPA
13 listopada II GRUPA

7. Warsztat z zakresu dietetyki „Jedzenie, zdrowie emocje” – mgr Anna Grzechowiak, dietetyczka 26 października 10.00 – 12.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

8. Warsztat z zakresu psychokardiologii „Aby serce było zdrowe i szczęśliwe” – dr Agnieszka Flis – Plewik, kardiolog, terapeuta integralny, coach 13 i 27 listopada 13.00 – 15.00 Klub „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

9. Pokaz praktycznych ćwiczeń usprawniających dla seniorów – dr hab. Katarzyna Kotarska 23 listopada 10.00 – 11.00 Klub „Dąb” ul. Rydla 93

10. Warsztaty Sztuka tworzenia „Kreatywny recykling” – instruktorka Bożena �d�a�ska 8, 22 października, 5, 12, 26 listopada, 3 grudnia 11.00 – 13.00 Klub „Dąb” ul. Rydla 93

11. Warsztaty artystyczne „Decoupage designe” – instruktorka Krystyna Prokopowicz 2, 16 października, 20 listopada 10.00 – 12.00 Klub „Dąb” ul. Rydla 93

12. Trening pamięci i funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment – odpłatność - 20 zł za spotkanie co tydzień (kurs trwa 2,5 miesiąca)
Wtorki
od 9 października 10 .00- 12.00 „Talenciarnia” ul. Różowa 17
NOTATKI
Zapisy na warsztaty w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a, tel. 91 463 17 44. Informacje ogólne w sekretariacie Klubu „Dąb”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22

KONIEC PROGRAMUFundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” serdecznie zaprasza Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/19, która odbędzie się 13 września o godzinie 16.00 w klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93.
Informujemy, że od 27 sierpnia w klubie "Dąb" oraz w biurze Fundacji prowadzone są zapisy na I semestr 2018/19 UTW-SP Zapisy oraz opłata semestru dotyczą również Słuchaczy z I Roku Akademickiego 2017/18. Osoby nowe prosimy o wypełnienie deklaracji, 2 zdjęcia oraz opłacenie semestru.
Zapisy:
Klub "Dąb", ul. Rydla 93; tel. 91 4626 622
Biuro Fundacji, ul. Seledynowa 91 a; tel. 91 4631 744
Zapraszamy!


Uwaga!
Zapisy na I semestr UTW-SP zaczynają się 27 sierpnia 2018 r. Aby dokonać formalności zapraszamy do klubu "Dąb" przy ul. Rydla 93.


**************************************************************************************************

II SEMESTR
2017/18
Program zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże

Wykłady

1. „Śmiech i uśmiech w życiu codziennym” - dr Lidia Marek (US) 25.01.2018r.

2. „Bycza krew i cygańskie wróżby, czyli opera Carmen Georgesa Bizeta” - dr Andrzej Wątorski 8.02.2018r

3. „Prawie wiosenne spotkania z gentryfikacją” - dr Mikołaj Iwański Akademia Sztuki 22.02.2018r.

4. „Czy jest możliwa profilaktyka choroby Alzheimera?” - prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski PUM 01.03.2018r.

5. „Kryzys psychologiczny: źródła i konsekwencje”- prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski US 15.03.2018r.

6. „ Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” - mgr inż. Sławomir Madej Przewodnik PTTK 29.03.2018r.

7. „Konflikty w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym” - dr Rafał Iwański US 12.04.2018 r.

8. „Z dziejów Pomorza Zachodniego” - dr hab. Radosław Skrycki prof. US 26.04.2018r.

9. „Rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce”- mgr inż. Sławomir Madej Przewodnik PTTK 10. 05.2018r.

10. „Wspieranie zdrowia sztuką” - prof. dr n. med. Jacek Rudnicki PUM 24.05.2018r.

11. „Jak funkcjonuje profilaktyka społeczna, czyli o poziomach działań zapobiegawczych” dr Aleksandra Sander US 7.06.2018r.

12. „Rola seniorów w międzypokoleniowym przekazie kulturowym” - dr Wioleta Bryniewicz US 14.06.2018r.

13. „Czas jako źródło radości” - dr hab. Beata Bugajska prof. US 21.06.2018r.

Miejsce: Klub Dąb", ul. Rydla 93
Godzina: 17.00

Warsztaty rozwojowe

1. Spotkania filozoficzno – literackie, pt. „Sztuka życia według Szekspira” na podst. dzieł: „Hamlet”, Kupiec wenecki”, „Burza”, „Makbet”- mgr Ewa Łabieniec (trener interpersonalny, coach)
GRUPA I - 5 i 19 lutego
GRUPA II - 9 i 23 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.30
Miejsce: Klub młodzieżowy „Talenciarnia” ul. Różowa 17

2. „Opowieści teatru muzycznego” – dr Andrzej Wątorski Spotkanie pt. „Figaro tu, Figaro tam” – opera „Cyrulik Sewilski”, Spotkanie pt. „Jak m�ci się nietoperz” – opera „Zemsta Nietoperza”
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II 11 kwietnia
Godz. 12.00 – 14.00
Klub Osiedlowy „Dąb” ul. Rydla 93

3. O pokonywaniu barier poznawania pt. „Odkrywanie świata ciszy i ciemności” - mgr Monika Skotnicka i mgr Piotr Pawlak - Instruktorzy orientacji przestrzennej i  lokomocji
GRUPA I - 21 marca
GRUPA II - 11 kwietnia
Godz. 15.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak” ul. Seledynowa 75 a 

4. Warsztat z zakresu dietetyki pt. „Jedzenie, zdrowie, emocje” – dietetyk mgr Anna Grzechowiak
GRUPA I - 23 marca
GRUPA II - 20 kwietnia
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91 a

5. Warsztat z zakresu psychokardiologii, pt. „Aby serce było zdrowe i szczęśliwe” - lekarz, Agnieszka Flis-Plewik, specjalista kardiolog, coach
GRUPA I - 26 kwietnia i 10 maja
GRUPA II - 24 maja i 7 czerwca
Godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe” ul. Seledynowa 91a

6. Warsztat komunikacji pt. „O rozmowie międzypokoleniowej” - mgr Ewa Łabieniec, trener interpersonalny, coach
JEDNA GRUPA - 7, 14, 21 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia” ul. Różowa 17

7. Warsztat rozwojowy pt. „Nurtem i meandrami rzeki mojego życia” - mgr Wioleta Smykowska, psychoterapeutka, trener rozwoju osobistego
JEDNA GRUPA - 3,4,5 lipca
Godz. 10.00 – 17.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Dąb” ul. Rydla 93

8. Trening pamięci i funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment 10 spotkań (1 x tydzień) po 2h - mgr Agnieszka Hartung, pedagog, terapeuta Terapii Poznawczej i Integracji Sensorycznej
JEDNA GRUPA - 6,13, 20,27 marca 3,10,17,24 kwietnia 8,10 maja
Godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Klub „Talenciarnia”ul. Różowa 17


Wyj�cia kulturalne

1. „Wariacje Tischnerowskie” – Ks. Tischner, jego górale i filozofia w reż. Artura Wi�cka 09.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

2. „Przedstawienie Hamleta we wsi G�ucha”- komedia Ivo Bresana w reż. Tomasza Obary 15.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

3. „Pijacy” - komedia Bohomolca w reż. Artura Wi�cka 22.03.2018 r.
Godz. 19.00 Teatr Polski

4. Koncert symfoniczny „Dariescu gra Rachmaninowa” - orkiestra Filharmonii Szczecińskiej 06.04.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia

5. Alfred Schnittke „Filmowa suita” 11.05.2018 r.
Godz. 9.40 Filharmonia


Sekcja przyrodniczo - krajoznawcza

Grupa miłośników przyrody i spacerów w dobrym towarzystwie poprowadzi Sławomir Madej, przewodnik PTTK II st.
Odbędzie się 8 rajdów po Puszczy Bukowej i innych terenach w okolicach Szczecina. Terminy kolejnych rajdów ustali z przewodnikiem grupa uczestników (od kwietnia do września).
I rajd 6 kwietnia, zbiórka godz. 10.00 przy Dworcu PKP w Zdrojach

Informujemy, że w dniach 15-25 stycznia w klubie "Dąb" oraz w biurze Fundacji będą prowadzone zapisy na II i III semestr UTW. Zapisy dotyczą również Słuchaczy I semestru. Osoby nowe prosimy o wypełnienie deklaracji, 2 zdjęcia oraz opłacenie semestru.

I SEMESTR 2017/18
PROGRAM ZAJĘCIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – SZCZECIN PRAWOBRZEŻE

Wykłady
1. 28.09.17 godz. 16.00
„Sztuka życia – ku andragogice odwagi” - dr Beata Bugajska (US)
2. 12.10.17 godz. 17.00
"Relacja lekarz-pacjent i jej wpływ na pomyślność leczenia" - dr Artur Kotwas (PUM)
3. 26.10.17 godz. 17.00
"Inteligencja emocjonalna - jak zarządzać emocjami na etapie późnej dorosłości - refleksje psychoterapeuty" - dr Grażyna Kowalczyk (US)
4. 09.11.17 godz. 17.00
"Śmiech i jego znaczenie w życiu" - dr Lidia Marek (US)
5. 23.11.17 godz. 17.00
"Bankowość on-line. Seniorzy i studenci" - dr hab. Ewa Frąckiewicz (US)
6. 07.12.17 godz. 17.00
"Wzrost gospodarczy w perspektywie starzejącego się społeczeństwa" - dr Rafał Iwański (US)
Miejsce: Klub Osiedlowy Dąb", ul. Rydla 93

Warsztaty rozwojowe
I. Cykl trzech spotkań pt. „O rozmowie międzypokoleniowej – dobra komunikacja na co dzień”. Prowadząca - mgr Ewa Łabieniec (trener interpersonalny, coach).
1. 10.10. 17 godz. 11.00-13.00
2. 17.10. 17 godz. 11.00-13.00
3. 24.10. 17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
II. Cykl dwóch spotkań filozoficzno – literackich
pt.„Sztuka życia według Szekspira” – prow. Ewa Łabieniec
1. 14.11.17 godz. 11.00-13.00
2. 21.11.17 godz. 11.00-13.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a
III. Spotkania z tradycją pt. „Sztuka parzenia kawy i herbaty” – prowadząca Barbara Milewska, właścicielka herbaciarni "Fanaberia" w Szczecinie
1. I Grupa 20.10.17 godz. 16.00-18.00
2. II Grupa 17.11.17 godz. 16.00-18.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Dąb”, ul. Rydla 93
IV. Cykl trzech spotkań pt. „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato” – edycja dla babci i dziadka – prow. instruktor z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
1. 06.11.17 godz. 10.00-12.00
2. 13.11.17 godz. 10.00-12.00
3. 20.11.17 godz. 10.00-12.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Szpak”, ul. Seledynowa 75a

Wyjścia kulturalne
1. 10.12.17 - Teatr Polski godz. 16.00, „Przyjazne dusze” komedia Pam Valentine
2. 19.12.17 - Teatr Polski godz. 19.00, „Kobieta, która ugotowała męża” – komedia Debbie Issit
3. 26.11.17 godz. 18.00, Opera na Zamku
"Dokręcanie śruby" - opera Benjamina Brittena
4. 05.12.17, Filharmonia
"PIOUN - Nuty odzyskane" - koncert, poszukiwanie tożsamości kulturalnej Szczecina

Samorząd Słuchaczy
I spotkanie osób zainteresowanych włączeniem się w działania organizacyjne UTW-SP – powołanie Samorządu słuchaczy UTW-SP 17.10.17 godz. 13.30-15.00
Miejsce: Klub Osiedlowy „Bukowe”, ul. Seledynowa 91a

Informacje szczegółowe w biurze Fundacji, ul. Seledynowa 91a tel. 91 463 17 44 oraz w sekretariacie Klubu „Dąb”, ul. Rydla 93, tel. 91 462 66 22