DorośliSeniorzy
Warsztaty teatralne dla dorosłych
Warsztaty skierowane s� dla os�b doros�ych, kt�re interesuj� si� teatrem, chcia�yby pozna� tajniki warsztatu aktorskiego, przygotowania roli przez aktora, przezwyci�y� wstyd przed wyst�pami publicznymi oraz dowiedzie� si� jak funkcjonuje teatr od kuchni. Uczestnicy b�d� mieli okazj� wypr�bowania zdobytych przez siebie umiej�tno�ci w praktyce: wyst�puj�c przed publiczno�ci�, projektuj�c i wykonuj�c kostiumy oraz scenografi�.

Zaj�cia odbywaj� si� we wtorki w godz. 15:30 - 17:30 w Klubie Osiedlowym "D�b" przy ul. Rydla 93.

Zaj�cia s� bezp�atne.

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 502 306 812.

Projekt wsp�finansowany ze �rodk�w Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrze�u"