DzieciMłodzież
Szkoła Matematyki 2plus2
Zaprasza uczni�w podstaw�wek, gimnazj�w i lice�w, a tak�e przedszkolaki na wyj�tkowe zaj�cia matematyczne, na kt�rych proponuje: -indywidualne lekcje w cenie kurs�w grupowych, indywidualny program i opiek� nauczyciela dla ka�dego ucznia, komfortowe warunki nauki, mo�liwo�� dowolnej ilo�ci zaj�� w miesi�cu w ramach jednej op�aty miesi�cznej, zaj�cia z przyjaznymi i do�wiadczonymi nauczycielami.
Zaj�cia od poniedzia�ku do pi�tku w godz. 16.00-19.00.
Kontakt: 2plus2.edu.pl; prawobrze�e@2plus2.edu.pl
tel. 880 527 018, 600 078 920.