DzieciMłodzież
REGULAMIN

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Cele konkursu:
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,
 • uwrażliwienie na potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik.

Temat prac:
Rok 2022 na Litwie został ogłoszony rokiem dobrostanu zwierząt, a temat psa jest bardzo chętnie podejmowany przez młodych adeptów sztuk plastycznych, stąd temat tegorocznej edycji konkursu to: "Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka".
Pies – symbol wierności i przyjaźni - od bardzo dawna był tematem w sztuce. W kulturach wielu narodów jest wiele pięknych tego przykładów. Każde dziecko marzy o tym, aby mieć przy sobie czworonożnego przyjaciela. Pies, uważany za najwierniejszy ze świata zwierząt, spełnia dziecięce pragnienia i marzenia w tym zakresie. Przekażcie środkami plastycznymi, jak bardzo jesteście uwrażliwieni na potrzeby czworonożnych przyjaciół, nie tylko tych domowych „kanapowców”, ale też bezdomnych, chorych, żyjących w schronisku dla zwierząt. Pochwalcie się też swoimi pieskami, rasowymi i kundelkami, jak bawicie się z nimi i opiekujecie. Pamiętajcie też, że wiele psów służy człowiekowi – pracują jako przewodnicy niewidomych, szukają poszkodowanych w kataklizmach i klęskach żywiołowych, pilnują gospodarstw domowych na wsi. Jednak nie każdy pies ma swoje legowisko i zawsze pełną miskę w ciepłym domu, niektóre całe swoje życie spędzają przywiązane łańcuchami do budy.
Zachęcając do udziału w konkursie chcielibyśmy, abyście mieli świadomość, że pies czy kot to nie rzecz, ale istota, która czuje. Liczymy, że chętnie zaprezentujecie nam swój talent, wykażecie się kreatywnością i wrażliwością. Czekamy na Wasze prace!

Warunki uczestnictwa:
 • konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic,
 • szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),
 • prace nie mogą być rolowane lub składane,
 • format minimalny A3, maksymalny A2,
 • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej prace, telefon kontaktowy,
 • do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Brak powyższych dokumentów i niepełne wypełnienie karty zgłoszenia spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu,
 • autorem pracy może być tylko 1 osoba,
 • organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i dostarczonych prac, wszystkie prace przechodzą na własność organizatora,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym,
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2022 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).
Adres, na który należy wysyłać prace:
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
ul. Rydla 93; 70-783 Szczecin, Polska

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Wrzosińska ,tel. 690 932 100, biuro@prawobrzeze.org.pl

Ocena:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.
Wyniki konkursu będą opublikowane na prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 31 maja 2022 r.
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane są 11 czerwca 2022 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie .
W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną przesłane drogą pocztową przesyłką ekonomiczną na koszt odbiorcy.
Wystawa zorganizowana zostanie zorganizowana w Klubie Osiedlowym „Dąb”, następnie przekazana do innych instytucji publicznych. Wystawę obejrzą także internauci za pośrednictwem FB Fundacji.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2022”

Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Twórczości Dzieci i Młodzieży pn. „Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka”

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ………………………………………………………………………………………………………….…..
KATEGORIA WIEKOWA 5-7 lat / 8-10 lat / 11-13 lat / 14-16 lat(odpowiednio zaznaczyć)
WIEK AUTORA: ……………………………………
NAZWA PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACE LUB RODZICA / OPIEKUNA (gdy praca jest wysyłana indywidualnie) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACĘ / OPIEKUNA PRAWNEGO / RODZICA ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA / INSTRUKTORA / OPIEKUNA PRAWNEGO / RODZICA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Załącznik nr 2
do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Twórczości dzieci i Młodzieży
pn. „Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka”

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

do celów związanych z jego udziałem w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży pn. „Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka”
………………………………………..
(podpis)
b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Fundacji imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły mojego dziecka

…………………………………………
(podpis)

c) wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Fundacji zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu

…………………………………………
(podpis)

2. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
..………………………………………
(podpis)