Archiwum projektów
Pomnik Niepodległości na szczecińskim osiedlu Słonecznym, to miejsce niezwykłe w skali ogólnopolskiej. W Polsce ufundowano tylko dwa takie pomniki. Nowoczesna bryła i nietypowe usytuowanie (w centrum wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego) budzą zaciekawienie ale też i kontrowersje mieszkańców. Dlatego fundacja zrealizowała projekt w ramach którego zorganizowano wystawę ukazującą historię pomnika i wyjaśniającą jakie idee on symbolizuje, oraz prelekcję poprowadzoną przez jednego z autorów - Wojciecha Kokowskiego. Wystawa i prelekcja odbyła się w Klubie osiedlowym "Dąb".
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.
"Ślady historii", to tytuł projektu zrealizowanego przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" wspólnie z portalem prawobrzeze.org. W ramach projektu zorganizowana została wystawa oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną ukazujące najciekawsze miejsca poszczególnych dzielnic Prawobrzeża Szczecina. Autorzy zestawili przedwojenne zdjęcia, pocztówki ze współczesnymi zdjęciami budynków, ulic dzisiejszego prawobrzeżnego Szczecina. Dodatkową atrakcją była wystawa przedwojennych przedmiotów codziennego użytku znalezionych przez entuzjastów historii. Wystawa i prelekcja odbyła się w Klubie osiedlowym "Dąb".
Prawobrzeże Szczecina, to miejsce przez dziesięciolecia pozbawiane historii. Dzisiejszym mieszkańcom często wydaje się dzielnicą bez tożsamości. Bezrefleksyjnie przechodzimy obok śladów przedwojennych mieszkańców Hökendorf - kościołów, cmentarzy, domów. O ile zabytkowe budowle i losy ich przedwojennych mieszkańców z terenu Centrum miasta są opisane w publikacjach zwartych, prasie, to prawy brzeg Odry pozostaje białą plamą w naszej świadomości. Chcąc zmienić tę sytuację Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" prowadziła projekty, których celem jest zainteresowanie Szczecinian historią ich Małej Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że nie uda się zbudować patriotyzmu bez poczucia tożsamości, bez wiedzy o losach Szczecina. Dlatego fundacja wspiera przedsięwzięcia, które pozwalają spotkać się dzisiejszym i przedwojennym mieszkańcom Szczecina. Jednym z takich przedsięwzięć była publikacja Marka Łuczaka "Szczecin Klęskowo Hökendorf".
Prelekcję pod takim tytułem zorganizował, wspólnie z Fundacją Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Pamięci Ofiar Wojen XX wieku". Odczyt wygłosiła Pani Małgorzata Haas-Nogal. Spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2004 w Klubie "Szpak". Pani Hass-Nogal zaprezentowała plany i zdjęcia przedstawiające pierwotny układ parku oraz historię majątku Dohrnów, którzy byli właścicielami majątku na terenie którego znajdował się park.
"Odpowiedzialny mieszkaniec", to tytuł projektu, który został zrealizowany przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże" w 2006 roku.
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy, aktywności, umiejętności i odpowiedzialności ekologicznej społeczeństwa w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na ograniczenie produkcji odpadów i ich selektywną zbiórkę.
Jego rezultatem było ograniczenie produkcji odpadów i promocja ich selektywnej zbiórki. Składał się on z czterech działań zrealizowanych na terenie Szczecina:
 • Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Mamy rady na odpady" w wyniku którego powstały plakaty z których najlepszy został wydrukowany w nakładzie 10 000 szt. i służył do promocji projektu;
 • warsztatów dla członków Rad Osiedli, których efektem były, m.in., osiedlowe mapy punktów segregacji odpadów (wydrukowane zostały wraz z ulotką informacyjną w nakładzie 20 000 szt.);
 • seminarium dla zarządców nieruchomości i członków Rad Osiedli przedstawiające zasady selektywnej zbiórki odpadów;
 • działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do mieszkańców Szczecina (dystrybucja materiałów drukowanych, wystawy itp.).
Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
Patronat honorowy
Jan Krawczuk
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Patronat medialny
Polskie Radio Szczecin

Cele
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy, aktywności, umiejętności oraz wzrost odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców wsi województwa zachodniopomorskiego w zakresie ochrony środowiska.

Działania
W ramach projektu zrealizowane były następujące działania (wszystkie na terenie województwa zachodniopomorskiego):
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Mamy rady na odpady";
 • badania ankietowe mieszkańców wsi oraz urzędników gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego;
 • warsztaty i wizyty studyjne dla członków Rad Sołeckich;
 • warsztaty dla uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ekologiczna szkoła";
 • akcja edukacyjno-informacyjna "Czysta wieś";
 • oraz spotkanie podsumowujące.

Termin
Projekt rozpoczął się 1 października 2008 roku, a zakończył w październiku 2009 roku.

Efekty
W wyniku realizacji projektu zostało przeszkolonych 144 liderów wiejskich - członków Rad Sołeckich oraz 24 uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; około 660 osób - uczestników konkursu plastycznego i ich opiekunów zapoznało się z tematyką segregacji odpadów; 8 szkół wiejskich biorących udział w projekcie zyskało pojemniki ze zgniatarkami do zbiórki puszek aluminiowych, co przyczyniło się do ich odzyskiwania; około 5 000 osób - mieszkańców 48 wsi województwa zachodniopomorskiego poprzez udział w kampanii edukacyjno-informacyjnej zdobyło wiedzę na temat zasad segregacji odpadów.

Finansowanie
Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Cel projektu
 • kształtowanie u uczniów i nauczycieli postawy odpowiedzialności za środowisko,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w swoim otoczeniu,
 • nawiązanie współpracy przez uczniów i nauczycieli ze społecznościami lokalnymi,
 • prowadzenie aktywnych form edukacji pro-ekologicznej.

Patronat honorowy:
Jan Krawczuk Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Anna Nowak Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
Artur Gałęski Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Urszula Pańka Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Adresaci
Nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
W "Całorocznej ofercie programowej 2016" Fundacja kontynuuje prowadzenie stałych zajęć artystycznych, warsztatów i wydarzeń kulturalnych - wystaw, spektakli, pokazów filmowych, koncertów i multimedialnych prezentacji sztuki.
"Całoroczna oferta programowa 2015 w obszarze kultury realizowana w ramach zadania publicznego "Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu".
Chcemy aby mieszkańcy Prawobrzeża mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych oraz talentów. Osoba w każdym wieku znajdzie coś dla siebie.
Projekt mający na celu integrację prawobrzeżnych dzielnic Szczecina z lewobrzeżnymi wokół działań kulturotwórczych i popularyzację działalności amatorskiego ruchu artystycznego.
Projekt umożliwia osobom starszym rozwijanie wszechstronnych zainteresowań oraz aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez rozwój intelektualny i fizyczny a także integrację z lokalną społecznością.
Celem projektu jest organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. Dzięki tym działaniom zapewniamy naszym podopiecznym możliwość rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Projekt dedykowany osobom po 60 roku życia. Celem głównym zadania jest aktywizacja, wyrównanie szans, integracja międzypokoleniowa poprzez organizację różnych form wsparcia, dzięki którym uczestnicy rozwiną swoje umiejętności.
Od 30 czerwca do 11 lipca, 12 osobowa grupa młodzieży w wieku 12-15 lat pod opieką doświadczonej kadry, wzięła udział w obozie socjoterapeutycznym w Czarnocinie.
Grupa złożona była z wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy "Talenciarnia" oraz dzieci skierowanych przez MOPR.

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży naszego miasta.
Celem projektu jest promocja jazdy na deskorolce i popularyzacja tenisa ziemnego. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.
Projekt zakłada działania animacyjne w obszarze kultury, skierowane do szerokiego grona mieszkańców dzielnic Prawobrzeża Szczecina, w ramach "Amatorskiego Ruchu Artystycznego".