Galeria
Nabór do SPWD Klubu Młodzieżowego "Talenciarnia"

FUNDACJA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "PRAWOBRZEŻE" OGŁASZA
NABÓR DO SPWD KLUBU MŁODZIEŻOWEGO
"TALENCIARNIA"

1. MŁODZIEŻOWA GRUPA WSPARCIA
WIEK: 15-17 LAT
TERMIN: PONIEDZIAŁKI 15.00-19.00
LICZBA MIEJSC: 10
MIEJSCE: UL. RÓŻOWA 15-17 SZCZECIN (OS.BUKOWE)

PROSIMY KIEROWAĆ MŁODZIEŻ:
 • mającą problemy adaptacyjne (wyobcowanie od środowiska szkolnego i rówieśniczego;
zachowania depresyjne; zachowania agresywne)
 • ofiary przemocy w grupie rówieśniczej
 • ofiary cyberprzemocy
 • wykazującą trudności z dyscypliną w nauce, wagary
 • przejawiającą trudności emocjonalne

2. GRUPA SOCJOTERAPII
WIEK: 12-14 LAT
TERMIN: ŚRODY 15.00-19.00
LICZBA MIEJSC: 10
MIEJSCE: UL. RÓŻOWA 15-17 SZCZECIN (OS.BUKOWE)

PROSIMY KIEROWAĆ MŁODZIEŻ:
 • przejawiającą problemy w  relacjach z  dorosłymi/nauczycielami (brak komunikacji,
brak przestrzegania zasad zachowania w środowisku szkolnym, przemoc)
 • mającą problemy w relacjach rówieśniczych (agresja, złość, wycofanie, osamotnienie)
 • mającą problemy w nauce, nadpobudliwość (koncentracja na zadaniu, przestrzeganie
dyscypliny pracy)3. NABÓR DO "TALENCIARNI" (STANDARDOWE WSPARCIE PLACÓWKI)
WIEK: 11-17 LAT
TERMIN: WTORKI, CZWARTKI, PIĄTKI 16.00-19.00
MIEJSCE: KLUB MŁODZIEŻOWY TALENCIARNIA UL. RÓŻOWA 15-17
SZCZECIN (OS.BUKOWE)

PROSIMY KIEROWAĆ MŁODZIEŻ I DZIECI:
 • poszukujących zajęć popołudniowych ( zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe,
rozwój zainteresowań, grupa rówieśnicza w przyjaznych i bezpiecznych
warunkach, rozwój kompetencji społecznych)
 • potrzebującą pomocy w nauce (wsparcie pedagogiczne)
 • potrzebującej wsparcia psychologicznego (konsultacje indywidualne, zajęcia
edukacyjne grupowe)

CELE NABORU DO MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WSPARCIA I GRUPY
SOCJOTERAPII:
• rozwijanie kompetencji społecznych; tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i 
wsparcia;
• wzrost zdolności do socjalizacji: zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy
rówieśniczej i akceptacji; budowanie pozytywnego obrazu siebie;
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i  konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,
• rozwijanie koncentracji uwagi;
• rozwój wyobraźni i postawy twórczej;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb; kształtowanie zachowań
empatycznych;
• kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności;
• rozwijanie umiejętności relaksacji pozwalającej na odreagowanie wewnętrznych
napięć, niepowodzeń, frustracji;

DO GRUPY WSPARCIA*:
• wsparcie w kryzysach emocjonalnych; interwencje terapeutyczne w sytuacji zagrożenia
uzależnieniem;
• profilaktyka zdrowia psychicznego; prewencja kryzysów związana z  okresem
dorastania;
• rozpoznanie potrzeb emocjonalnych, poznawczo-rozwojowych oraz możliwości
ekspresji twórczej w zakresie: sztuki plastycznej i kinematograficznej;
• rozwój zdolności i  uczenia się; stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za
pomocą różnorodnych środków artystycznych;
• zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadań;
• rozwijanie umiejętności organizowania i planowania własnej działalności i pracy;
• praca z systemem dziecka, wsparcie w komunikacji z rodzicami/opiekunami/.


KONTAKT:
ADRIANA ŻAK, KIEROWNIK SPWD "TALENCIARNIA"
TEL. 785-628-646
EMAIL: talenciarnia@gmail.com
Facebook : Talenciarnia