Statut

STATUT

Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „PRAWOBRZEŻE”
w Szczecinie

SZCZECIN
Listopad 2020r.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji

§ 3
1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
2. Celem Fundacji jest pobudzenie aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz podejmowanie różnych inicjatyw integrujących mieszkańców Szczecina i inne społeczności lokalne.
3. Fundacja realizuje te cele w szczególności przez:
1) organizowanie różnych form edukacji, oświaty i wychowania,
2) organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i krajoznawczo-turystycznej,
3) organizowanie różnych form wypoczynku
4) prowadzenie działalności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy obiektów kulturalnych i sportowych,
6) nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi,
7) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) działania na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodziny, w tym pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
12) wspieranie organizacji pozarządowych,
13) promocję i organizację wolontariatu,
14) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Działalność statutowa Fundacji może być nieodpłatna lub odpłatna.
5. Działalność statutową nieodpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
a) organizowanie różnych form edukacji, oświaty i wychowania,
b) organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i krajoznawczo-turystycznej,
c) organizowanie różnych form wypoczynku,
d) prowadzenie działalności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy obiektów kulturalnych
i sportowych,
f) nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi,
g) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
h) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
j) działania na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodziny, w tym pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
k) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
l) wspieranie organizacji pozarządowych,
m) promocję i organizację wolontariatu.
n) działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


6. Działalność statutową odpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
a) organizowanie różnych form edukacji, oświaty i wychowania,
b) organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i krajoznawczo-turystycznej,
c) organizowanie różnych form wypoczynku,
d) prowadzenie działalności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy obiektów kulturalnych
i sportowych,
f) nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi,
g) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
h) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
j) działania na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodziny, w tym pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
k) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
l) wspieranie organizacji pozarządowych,
m) promocję i organizację wolontariatu,
n) działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 4
1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów.
2. Majątek Fundacji zwiększa się o różnicę pomiędzy dochodami Fundacji
a poniesionymi kosztami jej działalności.§ 5
Dochodami Fundacji w szczególności są:
1. środki przekazane przez Fundatorów,
2. darowizny, zapisy, tak w gotówce, jak i w naturze, przekazane przez inne osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy,
3. przychody z działalności statutowej,
4. przychody z działalności gospodarczej,
5. wpływy ze zbiórek publicznych,
6. wpływy z innych źródeł, w tym odsetek od lokat bankowych,

§ 5a
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji jakichkolwiek zobowiązań wobec członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§ 6
Organami Fundacji są:
- Zgromadzenie Fundatorów,
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.
§ 7
1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą założyciele Fundacji – osoby fizyczne oraz po jednym przedstawicielu fundatorów osób prawnych.
2. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra materialne oraz złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów.
3. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 7a
Zgromadzenie Fundatorów może wykreślić ze swego grona:
1. Fundatora – osobę prawną w przypadku likwidacji, złożenia rezygnacji albo braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach,
2. Fundatora – osobę fizyczną w przypadku jego śmierci, złożenia rezygnacji, braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach lub skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
§ 8
1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku dla przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Fundacji oraz podjęcia innych uchwał.
2. Zgromadzenie powołuje ze swego grona przewodniczącego na czas posiedzenia oraz uchwala regulamin obrad.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
4. Zarząd Fundacji zwołuje Zgromadzenie Fundatorów powiadamiając Fundatorów pisemnie o terminie i porządku obrad z 14-dniowym wyprzedzeniem.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych.
6. Jeżeli Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Zgromadzenia. Tak zwołane Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu.
§ 9
Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Radę Fundacji albo Zarząd dla podjęcia niezbędnych uchwał.
§ 10
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. powołanie Rady Fundacji z określeniem ilości jej członków,
2. uchwalenie perspektywicznych i wieloletnich programów działalności statutowej Fundacji,
3. uchwalenie zmian statutu Fundacji,
4. przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Fundacji,
5. przyjęcie nowych Fundatorów do Zgromadzenia Fundatorów,
6. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i podziale jej majątku.

§ 11
1. Rada Fundacji składa się z 5 do 9 członków wybranych na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów spośród Fundatorów lub innych osób.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba będąca:
1) członkiem Zarządu Fundacji lub pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady Fundacji.
5. Udział w pracach Rady Fundacji ma charakter społeczny.
6. Uchwały i decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu członków; w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji,
2. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli działalności Zarządu Fundacji,
3. uchwalenie budżetu i rocznych planów działalności statutowej Fundacji,
4. przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji oraz zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium,
5. określenie struktury organizacyjnej i zasad ekonomicznych działalności Fundacji,
6. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Fundacji do innych organizacji i stowarzyszeń społecznych i gospodarczych o celach zgodnych z celami Fundacji.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji
w tym Prezesa, V-ce Prezesa i do 3 członków.
2. Wykonywanie funkcji w Zarządzie na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia wymaga zgody Rady Fundacji.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz w sposób określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Fundacji.
4. Do składania oświadczenia woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
5. Zarząd ustala szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Fundacji oraz ustala zasady prowadzenia przez Fundację działalności statutowej i gospodarczej.
6. Decyzje nie zastrzeżone dla innego organu Fundacji Zarząd podejmuje w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji, a umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.

Rozdział V
Działalność odpłatna Fundacji

§ 14
1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w celu pozyskania środków służących finansowaniu działalności statutowej,
2. W ramach prowadzonej działalności odpłatnej Fundacja wykonuje m.in. usługi w zakresie: działalności pedagogicznej i edukacyjnej, opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, organizacji wystaw, koncertów, imprez, reklam, handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi.
3. Działalność odpłatna Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione zespoły, powoływane w celu wykonania określonych zadań statutowych.
4. Działalność odpłatna Fundacji może polegać na uczestniczeniu we wspólnych przedsięwzięciach oraz działalności innych osób prawnych i fizycznych przy udziale majątku Fundacji.

§ 15
1. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży usług i towarów a kosztami uzyskania.
2. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji stanowi dochód do podziału.
3. Dochód do podziału przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Podział dochodu ustala Zarząd Fundacji, którego decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
5. Strata poniesiona w wyniku nadwyżki kosztów prowadzonej działalności nad przychodami pokrywana jest z Funduszu Zapasowego Fundacji.

§ 16
1. Działalnością odpłatną prowadzoną bezpośrednio przez Fundację zarządza Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do wykonania określonych czynności związanych z prowadzeniem działalności odpłatnej po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków służących finansowaniu działalności statutowej,
2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja wykonuje m.in. usługi w zakresie: działalności pedagogicznej i edukacyjnej, opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, organizacji wystaw, koncertów, imprez, reklam, handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione zespoły, powoływane w celu wykonania określonych zadań gospodarczych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na uczestniczeniu we wspólnych przedsięwzięciach oraz działalności innych osób prawnych i fizycznych przy udziale majątku Fundacji.

§ 18
1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży usług i towarów a kosztami uzyskania.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi dochód do podziału.
3. Dochód do podziału przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej Fundacji.
4. Podział dochodu ustala Zarząd Fundacji, którego decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 19
1. Działalnością gospodarcza prowadzoną bezpośrednio przez Fundację zarządza Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do wykonania określonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
2. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających kontynuację jej działalności, na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
3. Uchwały w sprawach zmian statutu, likwidacji i podziału majątku Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.